Zatvori panel
Hlavná stránka
8568408607
 


 blox CMS   

9108284380

830-931-0707

 Referencie

609-372-4364

216-801-8151
Web stránka, ktorá rastie s Vami  

blox CMS je redakèný a publikaèný systém, ktorý Vám umožòuje:

 • nastavi obsah Web stránky
  pomocou konfiguraèného nástroja umožòuje systém blox CMS nastavi obsah Vašej Web stránky. Zobrazovanie zmien na WWW stránke prebieha automaticky v súlade s preddefinovaným dizajnom. Texty na stránke sa editujú pomocou takzvaného WYSIWYG editora, rovnako ako v Microsoft Worde, prièom daný editor umožòuje priamo vklada texty z Microsoft Wordu. Nastavovanie obsahu stránky nevyžaduje rozsiahle odborné znalosti, staèia základné znalosti práce s poèítaèom a programom Microsoft Word,
   
 • dynamické zobrazovanie Web stránok
  na základe užívate¾om definovanej konfigurácie systém blox CMS dynamicky generuje Web stránky pre užívate¾ov internetu, prièom umožòuje bohatú variabilnos ich prezentácie. Pomocou otvárate¾ných sekcií umožòuje užívate¾om ¾ahko nájs požadovanú informáciu,
   
 • rozšíri Web stránku pod¾a Vašich potrieb
  okrem štandartných modulov (stránka, menu, sekcia, text, obrázok, súbor na stiahnutie, linka) systém blox CMS umožòuje rozširovanie pomocou užívate¾ských modulov naprogramovaných presne pod¾a Vašich potrieb. Príkladom užívate¾ského modulu sú napríklad: modul na spracovanie objednávok, kontaktný formulár, modul špecifického vyh¾adávania a podobne.
S redakèným a publikaèným systémom blox CMS bude Vaša Web stránka: 
 • stále aktuálna
  pomocou konfiguraèného nástroja blox CMS je možné informácie na stránke jednoducho meni a udržiava ich stále aktuálne,
   
 • šetri Vaše náklady
  keïže nebudete musie plati za aktualizáciu stánky, ale budete si ju vedie aktualizova sami, tak nieje potrebné plati dodávate¾skú firmu za úpravy na stránke,
   
 • variabilná
  informácie v redakènom a publikaènom systéme blox CMS sú organizované stromovo – podobne ako súbory a adresáre v poèítaèi, prièom konfiguraèný nástroj umožòuje kopírova, presúva, maza aj jednotlivé èasti stromu, èo umožòuje vysokú variabilnos konfigurácie stránky. Zároveò dynamické zobrazovanie stránky umožòuje aby jednotlivé èasti stránky sa zobrazovali v celku, alebo po èastiach. Táto variabilnos umožòuje preh¾adné a jednoduché zobrazovanie aj ve¾kého objemu informácií,
   
 • rozšírite¾ná
  modulárna architektúra systému blox CMS umožòuje rozšíri riešenie o moduly, ktoré sú presne pod¾a Vašich potrieb a to bez vysokých nákladov,
   
 • výkonná
  blox CMS je implementovaný v J2EE (Java 2 Enterprise Edition). Architektúra riešenia je stavaná na vysoké záaže a vzh¾adom na vlastnosti kompatibility jazyka Java je možné prevádzkova riešenie nielen na serveroch nižšej triedy, ale aj na vysokovýkonných poèítaèoch spojených do tzv. poèítaèového klastra.
(c) DandiWay s.r.o. 2004, 2005design@rgb